Privacy Policy

WeDoCare Tenerife respecteert uw privacy en persoonlijke levensomstandigheden. De aard van de dienstverlening verlangt verzameling van persoonlijke gegevens in demografische en medische zin.

In deze verklaring leest u welke gegevens WeDoCare gebruikt en hoe deze gegevens opgeslagen, beschermd en verwerkt worden. Deze privacy policy is van toepassing op de website wedocaretenerife.com (“Website”) en de diensten die WeDoCare aanbiedt (“Diensten”). WeDoCare behandelt uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Minderjarigen
Minderjarigen, zijnde personen onder de 18 jaar, hebben toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig om Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om Diensten aan te kunnen bieden, verwerkt WeDoCare persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee men als persoon geïdentificeerd wordt. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming
WeDoCare kan uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u gebruik maakt van Diensten of als u contact met WeDoCare opneemt. WeDoCare mag uw gegevens verwerken omdat WeDoCare om uw toestemming vraagt via deze privacy policy. Bovendien heeft WeDoCare uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en WeDoCare uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kan WeDoCare Diensten niet aan u leveren. Verder zal WeDoCare uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij WeDoCare daartoe wettelijk verplicht is.

Gegevens en doelgebruik
Om gebruik te maken van Diensten heeft WeDoCare de volgende gegevens van u nodig:

Naam en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens op Tenerife
Telefoonnummer
E-mailadres
Medische gegevens die noodzakelijk zijn om tot een beslissing wel/geen Diensten te leveren, danwel Diensten correct uit te voeren.

WeDoCare verzamelt tevens informatie die niet persoonlijk is als u Website bezoekt, zoals:

De regio waar u woont
Links die u aanklikt en pagina’s die u op Website leest, deze twee via Google Analytics
Uw naam, achternaam en e-mailadres als u het contactformulier invult en verstuurt.

Nieuwsbrief
WeDoCare Tenerife biedt nog geen nieuwsbrieven aan. Indien dit wel gebeurt in de toekomst, heeft WeDoCare deze dienst als volgt ontworpen: Om zeker te zijn van uw toestemming, ten tijde van het aanbieden- en afnemen van, gebruikt WeDoCare voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat u uw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging
WeDoCare beschermt persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding  door onbevoegden. 

Dit wordt gedaan door middel van de volgende maatregelen:

Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie.

De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben ter opstelling en uitvoering van Diensten.

Bescherming van de computer met Firewalls.

Bewaartermijn
WeDoCare zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doelen eerder omschreven. Medische persoonsgegeven worden niet langer dan drie maanden na afloop van Dienst bewaard. 
Overige persoonsgegevens worden verwijderd na maximaal één jaar. 

Gegevensverwerking en inzage door overigen

Doorgifte
Uw gegevens worden alleen binnen de Europese Unie verwerkt. Buiten de Europese Unie verwerkt WeDoCare alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt. 

Zonder uw toestemming worden uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven.

Wijziging van de privacyverklaring

WeDoCare kan dit Privacybeleid aanpassen. Als het Privacybeleid in belangrijke mate verandert, zal WeDoCare een notificatie op Website plaatsen samen met het nieuwe Privacybeleid. WeDoCare zal gebruikers die met hun e-mailadres geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raad ik u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die WeDoCare van u verzamelt zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:
U mag WeDoCare vragen om inzage in uw gegevens;
U mag WeDoCare vragen om correctie, beperking of het verwijderen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan WeDoCare enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
U mag WeDoCare vragen om een kopie van uw gegevens. WeDoCare kan deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven;
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat WeDoCare uw gegevens onrechtmatig verwerkt;
U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mag WeDoCare geen gegevens meer van u verwerken. Dit houdt echter ook in dat WeDoCare Diensten niet meer eervol en naar geweten kan uitvoeren, en daarom Diensten stopzet teneinde een goede medische behandeling te kunnen garanderen.

De personen afgebeeld op Website zijn ofwel medewerkers ofwel cliënten die daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven. Deze toestemming kan op elk moment en zonder opgaaf van reden worden ingetrokken. 

Bij andere vragen of opmerkingen over deze privacy policy kunt u contact met WeDoCare opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
info@wedocaretenerife.com